OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00045577/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 marca 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w Brzegu, w sali nr 60 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej: 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 20/3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00045577/4 Nieruchomość stanowi lokal niemieszkalny nr 2 znajduje się parterze budynku, z wejściem od ulicy Armii Krajowej. Użytkowany jako pizzeria pod marką „Da Grassa”. Lokal o powierzchni 181 m2 składa się z sali restauracyjnej wraz z barem, salonu gier, toalety oraz zaplecza, które stanowi pomieszczenie kuchenne, magazyn, pomieszczenie biurowe, dwie toalety, korytarze. Lokal w części restauracyjnej wykończony wg standardów marki „Da Grassa” materiałami nowoczesnymi dobrej jakości – płytki ceramiczne, tapety, ozdobne elementy wykończeniowe. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, c.o., monitorowany i klimatyzowany. Ogrzewany piecem gazowym, wspólnym dla całego budynku.

 

Suma oszacowania wynosi 661 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 440 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 7.03.2018 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. 12:10. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Powstańców Śl. 6/6, 49-300 Brzeg. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.