OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

22 maja 2019 r. o godz. 10:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), położonej: 49-332 Olszanka, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1B/00000325/6.

Działka nr 54/2 a.m 2 o powierzchni 0,9800 ha, niezabudowana, prostokątna, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RIIIb 0,4000 ha, RIVa 0,4300 ha, RVIb 0,1500 ha. Sąsiedztwo stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz zabudowa mieszkalna w oddaleniu ok. 100 m. Teren o płaskiej konfiguracji, posiada dostęp do sieci wodociągowej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592; dalej ustawa) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podmioty wymienione w art. 2a ust. 3 ustawy, które nie są wyłączne od udziału w przetargu na podstawie przepisów kpc. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej, wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie może przekraczać 300 ha – ustalona zgodnie z art. 5 ust.2 i 3 ustawy. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu: – oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy, poświadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta); – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; – oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone osobiście gospodarstwo rolne; – oświadczenie o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub współwłaścicielem ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta; – dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy, o których mowa w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz dokumentów wydanych przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo nie wykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Suma oszacowania wynosi 49 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 900,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 7.05.2019 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. do godz. 12:15.