OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00044119/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 stycznia 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 49-314 Pisarzowice, ul. Opolska 12A,

dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00044119/9.

 

Lokal znajduje się na parterze budynku dwulokalowego. Każdy lokal posiada odrębne wejście. Lokal mieszkalny nr 12A składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, prysznica, przedpokoju, korytarza i sieni o powierzchni użytkowej 87,10 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze i stodoła o łącznej powierzchni 230,90 m2. Przynależna stodoła to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany ok. 1930/40 r. Z lokalem związany jest udział w wysokości 40/100 nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr OP1U/00002768/7, tj. w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a także udział w prawie współwłasności działki gruntu. Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 165/3, 165/4, arkusz mapy 5, obręb 0510 Pisarzowice o powierzchni 0,2120 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 102 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 500,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 200,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub przelewem na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

z dopiskiem: „rękojmia na licytacje nieruchomości KM 871/13”. Kwota wpłacona tytułem rękojmi powinna znajdować się na wskazanym rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 5.01.2015 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do 12:30. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwiry Krupa, ul. Powstańców Śląskich 6/6, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.