OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00023731/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 maja 2015 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 49-300 BRZEG, UL. STAROBRZESKA 2,

dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00023731/2.

W skład nieruchomości wchodzą na działki nr 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5 a.m.4 o powierzchni łącznej 1,6886 ha, zabudowana kompleksem budynków o przeznaczeniu magazynowym o powierzchni 771,95 m2, wagą samochodową, portiernią oraz budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 114,41 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 2 188 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 641 675,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 218 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub przelewem na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415

z dopiskiem: „rękojmia na licytacje nieruchomości KM 1979/14”. Kwota wpłacona tytułem rękojmi powinna znajdować się na wskazanym rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 21.04.2015 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do 12:30. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwiry Krupa, ul. Powstańców Śląskich 6/6, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.