Km1839/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00002471/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2019r. o godz. 09:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31  w sali nr  51  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   należącej do dłużnika:Mieczysław Majgier położonej: 49-318 SKARBIMIERZ, PĘPICE, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00002471/8.  

W składa nieruchomości wchodzi 5 działek gruntowych o łącznej powierzchni 2,0325ha: działki nr 288/1, nr 288/2, nr 288/3 zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 168m2 i czterema budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 771,95m2 oraz niezabudowane działki nr 470/1 nr 517/1.

Suma oszacowania wynosi 178 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  133 725,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 830,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 27-11-2019 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny  12:00 do godz. do godz. 12:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.