Km1119/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00030212/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2019r. o godz. 13:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31   w sali nr  58  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika:MAREK TEMECKI położonej: 49-305 Brzeg, ul. Kościuszki 3c/2, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00030212/0.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny na I-wszej kondygnacji wielorodzinnego budynku wzniesionego ok. 1935r. Lokal o łącznej powierzchni 29,05m2, składa sie z pokój , kuchnia , łazienka z wc i przedpokój oraz pomieszczenie przynależne – piwnicę o powierzchni 10,60 m2.  Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 27/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej  księgą  wieczystą numer OP1B/00026742/3. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne : elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, domofonową oraz wentylacji grawitacyjnej. Ogrzewanie lokalu za pomocą instalacji etażowej  zasilanej z  dwufunkcyjnego pieca gazowego.

Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    52 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 02-12-2019 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny  12:00 do godz.   do godz. 12:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.