OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00000074/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2019r. o godz. 11:10 w   budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58 odbędzie się pierwsza licytacja 2/3 niewydzielonej części nieruchomości należącej  do dłużnika: Patrycja Dudzik położonej: 49-318 Skarbimierz, Lipki,  dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00000074/1.

Działka gruntu oznaczona według operatu ewidencji gruntów  numerem : 193 AM 1  położona we wsi  Lipki , obręb Lipki o  powierzchni  całkowitej  1,5800 ha  stanowi grunty rolne ( orne , grunty pod rowami oraz  grunty rolne zabudowane ). Zabudowę działki stanowią: budynek gospodarczy, dwa budynki gospodarcze w ruinie oraz budynek mieszkalny w ruinie .
Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz.592; dalej ustawa) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podmioty wymienione w art. 2a ust. 3 ustawy, które nie są wyłączne od udziału w przetargu na podstawie przepisów kpc. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej, wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie może przekraczać 300ha - ustalona zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu: -oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy, poświadczonego przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta ); - zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;- oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone osobiście gospodarstwo rolne;- oświadczenie o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub współwłaścicielem ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta;- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art. 6 ust.2 ustawy, o których mowa w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz dokumentów wydanych przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 3 ust.4 ustawy w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo nie wykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

Suma oszacowania udziału wynosi 74 667,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  56 000,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 466,70zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 02-12-2019 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:40  do godz.  12:50 do godz. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.