OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00000546/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2019r. o godz. 14:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31  w sali nr  58  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika:Halina Pastuszak położonej: 49-300 Brzeg, ul. Wrocławska 12A,  dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00000546/1.
Działka  nr 223/2 AM 3 obręb Rataje o powierzchni  765 m2. Zabudowę stanowi wzniesiony w 1930r.  budynek mieszkalny jednorodzinny, w okresie późniejszym rozbudowywany , roboty przerwano w 2007r. Budynek znajduje się w budowie. Budynek trzykondygnacyjny /w tym użytkowe poddasze/ , w  części jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, stropach masywnych , stromym drewnianym dachu krytym dachówką oraz płaskim krytym papą ( część jednokondygnacyjna ). Powierzchnia  pomieszczeń  budynku  - 629,77 m2.

Suma oszacowania wynosi 472 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  354 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Na dzień 04-12-2019 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. do godz. 12:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.