KM5010/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00047919/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-01-2020r. o godz. 11:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31   w sali nr  51  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: (...) położonej: 49-345 Lewin Brzeski, Mikolin, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00047919/8.


Działka nr 105 AM 2  obrębu Mikolin o powierzchni 0,2600 ha. Działke stanowią tereny mieszkaniowe B oraz grunty rolne RIVb. Zabudowę działki stanowi wzniesiony w 1912r., jednokondygnacyjny, z poddaszem strychowym, częściowo podpiwniczony budynek mieszkalny obecnie w ruinie. Powierzchnia zabudowy budynku 117m2. Teren nieruchomości porośnięty drzewami, krzewami, trawami.Teren położenia nieruchomości jest uzbrojony, uzbrojenie stanowi sieć wodna i energetyczna. Nieruchomość pełni funkcję mieszkalną, od wielu lat jest nieużytkowana.

Suma oszacowania wynosi 21 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  15 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 02-01-2020 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny  12:00 do godz.  do godz. 12:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.