Km2488/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00008058/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa Zastępca Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31  w sali nr  60 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:(...) położonej: 49-314 Kościerzyce,  dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00008058/9.
Nieruchomość stanowią działki nr. 401/3 i 401/4 AM7 obręb Kościerzyce o powierzchni całkowitej 0,3200 ha. Działka nr. 401/4 zabudowana o powierzchni 0,1600 ha, ma kształt nieregularny, zbliżony do litery L. Zabudowę stanowią: budynek mieszkalny oznaczony nr. 634 oraz 4 budynki gospodarcze oznaczone nr. 630,631,632, 633. Budynek mieszkalny w zwartej zabudowie z budynkiami gospodarczymi nr. 632 i 633, dwukondygnacyjny posiada częściowo użytkowe poddasze. Budynek został wzniesiony w 1860r. o pow. zabudowy 90m2 o ścianach murowanych ze stromym, krytym blachodachówką dachem. W budynku znajdują się 3 pokoje, kuchnia, komunikacja, natomiast łazienka związana funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym usytuowana jest w przyległym budynku gospodarczym.Działka 401/3 o pow. 0,1600 ha jest niezabudowana, stanowi użytek rolny - sad ( klasy S-RIVa ), obecnie nie jest użytkowana rolniczo.
Suma oszacowania wynosi 95 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    63 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 12-02-2020 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. do godz. 12:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności