LICYTACJA ODWOŁANA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00019571/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-06-2017r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Chrobrego 31, w sali nr 51 odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 

nieruchomości należącej do dłużnika: Jakub Koc
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Westerplatte 7/13,

dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00019571/1.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,60 m² znajdujący się na IV piętrze budynku ( V kondygnacja ), po lewej stronie klatki schodowej. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, posiada następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną , elektryczną, gazową, c.o. Z lokalem związany jest udział w wysokości 72/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 108 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kanclelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 34 10501575 1000 0090 3022 4415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 18-05-2017 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 11:40 do godz. do godz. 12:00. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.